Những kiện hàng lớn, những lô hàng nặng đến hàng tấn, vậy giờ làm sao để cân đo chúng?

Những kiện hàng lớn, những lô hàng nặng đến hàng tấn, vậy giờ làm sao để cân đo chúng?