Showing 1–24 of 38 results

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 1kg

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,5g

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 600g

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: China

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-10%
2,200,000  1,990,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Macs (USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-10%
2,200,000  1,990,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Macs (USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-10%
2,200,000  1,990,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Macs (USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-10%
2,200,000  1,990,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Macs (USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 1kg

Hãng: VMC

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 2kg

Hãng: VMC

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,5g

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: VMC

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 5kg

Hãng: VMC

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-13%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 15kg

2,000,000  1,750,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-13%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 30kg

2,000,000  1,750,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-13%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 3kg

2,000,000  1,750,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 0,1g

-13%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân điện tử UWA-N 6kg

2,000,000  1,750,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-20%
2,500,000  2,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-20%
2,500,000  2,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-20%
2,500,000  2,000,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-20%
2,500,000  2,000,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-8%
2,600,000  2,390,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-23%
2,600,000  1,990,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-8%
2,600,000  2,390,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-8%
2,600,000  2,390,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g